Кога, ще се завърне Исус?

Аз не съм от проповедниците, които се заглеждат по белези за чипове по ръцете и католически папи. Не се заглеждам по симптоми извън църквата, за да предсказвам идването на Исус. Не смятам, че всички белезите за идването на Исус, са някъде извън църквата, напротив - ключовите белези за идването на Исус, са именно в църквата. Ако църквата е Тялото на Исус, то как да разбереш нещо за Исус, ако нямаш поглед върху църквата?! Църквата е един от най-верните показатели за намеренията на Исус и Бог Отец.Maт 24:32  А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. 


За повечето консервативни тълкуватели на писанията, въпросната смоковница в горният стих е Израел. Аз не съм привърженик на теорията, че всеки стих трябва да бъде еднозначно тълкуван и преподаван, защото съм убеден в наличието на повече от едно откровение във всеки един от стиховете в писанията.

Ако временно игнорираме консервативното значение на този стих, че това се отнася за Израел,  а приемем, че Исус визира църквата, ще имаме възможност да погледнем с малко по-различен поглед откровението за църквата. Докато при консервативният прочит, клоните на смоковницата бихи били дванадесетте племена, то приложими за църквата, думите на Исус за клоните, бихи били описание на различните дарове и служения в църквата.

Ако Исус е Корена на смоковницата (Исая 11:1), то клоните представляват даровете и призивите, а листата са зрялостта на църквата.

Повечето тълкуватели на писанията, толкова много следят за събития извън църквата, че са пропуснали да гледат на църквата. Проповедниците са внедрили секуларното мислене и философия в църквата, дори и по отношение на своята есхатология.

И така, трябва да сме наясно, че църквата е представителството на Исус за самата църква, и Неговата еманация за тези, които са извън нея.

Защо Исус не се връща?

Църквата, трябва да достигне ниво на ръст, в която да осъзнае, че не тя трябва да бъде в позиция на чакане, а Исус е Този, който чака. Това важна концепция за църквата, тъй като това откровение има силата да я изкара от пасивност към разбиране. Пришествието на Исус няма да се случи при случайни обстоятелства, а при добре стратегирани и последователно изпълнени условия, които не са извън църквата, а в самата нея. Накратко, идването Исус зависи от църквата! Исус няма очаквания от света, а от църквата.

В настоящето време, не църквата, а Исус е в седнало положение. Той е седнал на трона от дясно на Отец, а ние сме в изправено положение, за да извършим нашата част, чрез Духа на Бога. Ние царуваме заедно с Исус и сме седнали в управление, но това е дейно правителство на Бога на земята, което не трябва да чака. Чакането на Исус не е бездейно състояние! Когато някой истински чака Исус, той е активен член на Тялото и съдейства на Бога под импулсите на Духа.

Докато църквата отправя поглед извън себе си, вместо да се реформира в разбиране и откровение, тя пропуска своето предназначение. Църквата, трябва да познае Исус в църквата, преди да може да представлява Исус извън църквата. Исус не се завръща, защото по-голямата част от църквата, все още не сме проумели, защо Исус дойде първият път. Ако ние нямаме разбиране, защо Исус се е родил във Витлеем, не бихме могли да изградим правилно разбиране, кога и защо Исус ще се върне в Ерусалим.

Бог дава Исус и Духа

Да имаме Исус и Духа съвсем не означава да сме спасени и да говорим на езици. Да сте спасени и кръстени в Духа е началото на един много по-задълбочен процес на небето. Освен това, когато Отец ни дава Исус и Духа, това не е безцелна и нелогична постъпка. Защо Отец ни е дал Исус и Духа?

Кол 1:19  Защото Отец благоволи да всели в Него съвършенната пълнота

Съвършената воля на Бога е да изпълни църквата със Своята пълнота и сила. Исус в църквата е най-голямата ни привилегия и тя не се заключва в хваление, проповеди и молитви. Даването на Исус в църквата е активна цел на Бога. Когато Отец даде Исус, Той го направи, за да може църквата да се изпълва с Исус и Духа. Църквата, трябва да се научи да говори, ходи, живее и умира със смъртта на Исус, и тогава Исус ще се завърне.

Единство, усъвършенстване и мярката на пълнотата на Исус

Eфес 4:12  за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; 
Eфес 4:13  докле всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; 

Исус няма да се завърне, докато църквата не е изпълнена с Него. Божията цел е да познаем Този когото ще посрещаме в облаците. Това е причината Павел да пише за: познаването на Божия Син - в стих 13

Исус няма да се върне за църква, която не Го познава. Как обаче да познаем Исус? Не го ли познаваме вече? Нали знаем, какво е направил за нас и Неговата смърт на кръста?


Кога църквата, ще познае Исус?

Вие бихте могли да изградите академични познания за Исус, ако познавате Неговото дело на кръста, дори бихте могли да бъдете спасени, но за да съдействате на Бога и за да ускорите времето за Неговото завръщане, вие ще имате нужда от откровението за клоните - даровете и служенията в църквата. Живота по смоковницата започва от корена, преминава през клоните и достига плода. Плода на корена Исус са служенията на апостола, пророка, учителя, благовестителя и пастора, които са клоните. Плода на клоните са зрели вярващи, които ходят с Бога. Клоните не биха могли без корена, а листата не биха могли да бъдат зрели, ако не останат в клоните.

Йоан 15:5  Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо. 

Служението на апостола, пророка и учителя са основните клони в дървото на живота. Тези дарове, трябва да останат силно вкоренени в Исус. От връзките на клоните с корена зависи плода на цялото дърво. Зрялостта в църквата, ще настъпи в резултат от взаимоотношенията на дара на апостола, пророка и учителя с Исус.

Има едно много силно място в писанията, което Бог ми откри преди време, което искам да споделя с вас.

Откровение 22:2  И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите. 


Повечето вярващи разбират този стих, като описание на вечността, но аз не намирам това разбиране за правилно. Аз вярвам, че този стих описва функцията на църквата тук и сега. Аз съм убеден, че дървото на живота е църквата вкоренена в Исус, а листата са изцелените, освободени и зрели вярващи, които носят изцеление за народите. Този стих не би могъл да се отнася за вечността, защото тогава нуждата от изцеление няма да я има. Този стих съдържа откровението за функцията на църквата за народите. Откровението на този стих е пряко свързано с разбирането на Великото поръчение за правенето на ученици.

Апостол, Пророк и Учител

Ако Исус е пълнотата на Бога, то ние бихме могли да имаме пълнотата на Бога, ако имаме Исус и ако Го познаваме. Да познаете Исус отделно от служенията, които Той е дал е невъзможно. 

Ефес 4:11  И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители

Когато Исус даваше даровете описани в този стих, Той всъщност предаваше Себе Си на църквата. Именно това е причната Исус да каже, че който не приеме апостола и пророка, не приема Него:

Maт 10:40  Който приема вас (апостоли), Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил. 
Maт 10:41  Който приема пророк (служението на пророка) в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи. 

Ако проследите контекста на тези думи на Исус, ще видите, че те са отправени към апостолите, ето защо думите в скобите са поставени правилно. Исус твърди, че ако ние приемаме служението на апостола и пророка, приемаме Него. 

Исус в църквата

Достигането на пълнота в Христовият ръст не е възможно без откровението, че Исус в църквата е Исус в апостола, пророка и учителя. Исус е Апостол, Пророк, Учител и Пастор! Ако ние като църква не влезем в правилни взаимоотношения с тези дарове, не бихме могли да достигнем Христовият ръст. За Отец е важно да достигнем откровението, че правилните взаимоотношения са пълнотата на Исус в църквата. 

Апостола и пророка произхождат от един и същи авторитет. Те са мъдростта и съвета на Господа за църквата. Апостолите са пророчески, а пророците апостолски, защото произлизат от една Личност - Исус Христос. 

Кога, ще се завърне Исус?

Исус, ще се завърне, когато апостолите и пророците са вкоренени в Исус и откровението за правене на ученици. Исус, ще се завърне, когато църквата разбере, че листата растат не по корена, а по клоните - апостолите и пророците. Да поискате да импровизирате да растете без апостоли и пророци е извън дизайна на Отец. Зрялостта в църквата, ще започне от момента, в който осъзнаем нуждата един от друг. 

1Кор 3:7  И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който прави да расте. 
1Кор 3:8  Прочее, тоя, който сади, и тоя, който пои, са равни, обаче всеки според своя труд ще получи своята награда; 
1Кор 3:9  защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание. 

Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар