Потомството ти ще завладее портата на неприятелите си


За съжаление повечето вярващи не разбираме концепцията за Царството. Иска ми се да излезем от наложените ни мисловни модели на тълкуване на библията и да бяхме свободни от предразсъдъци и никому полезните догми. Ако нацията ни слуша погрешно интерпретирано слово, то тя ще следва неправилен курс, защото словото е светилник на нашите нозе. Погрешните уста и умове могат да преиначат словото на Бога и да държат вярващите в религиозна клопка. От личните си наблюдения, ставам свидетел на увеличаването на броя на радикалните вярващи. Това е добре, защото срещу радикален враг - пасивната църква не може да се изправи и надделее.

Обърканият фокус

Вярващите трябва да осъзнаят основната тема на Христовото послание. Ако познаваме основната платформа, тогава останалите доктрини или учения, ще бъдат по-лесно и правилно позиционирани. Днес ние толкова много говорим за църква, църковна структура, дарби, есхатология и т.н. Разбира се, тези теми са важни, но те са били много малко комуникирани от Самият Исус. Не смятате ли, че един човек, който знае, че всичко което може да каже, може да го направи за три години, не би говорил само най-важното. Исус е знаел, че Неговото послание трябва да се сподели без всички детайли. Неговото време е било точно определено и планирано. Ако се замислим за фокуса на съвременната църква и посланието на Исус, ще видим, че фокусът е различен. Христос е слагал ударение върху царството, а днес християнството го поставя върху църквата. Исус, за три години споменава думата църква, само два пъти. Това разбира се не означава, че църквата не е важна, но със сигурност показва, че тя не е централната истина, която Исус е искал да освободи. Църквата е създадена за да бъде средство, а не цел:

 Eфес 3:10  тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога, 

Eфес 3:11  според превечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ; 

Както виждате, църквата е организъм на пропаганда и възвестяване на нещо по-голямо и мащабно. Господ иска Неговото вечно намерение да стане известно (популяризирано, пропагандирано, демонстрирано) на управляващи и владеещи. Ако църквата не може да излезе от кръга на собствената си "красота" и говори само за себе си, тогава Божието вечно намерение остава пренебрегнато. Трябва да си върнем божественият поглед и фокус! Царството е основният фокус на евангелията. Първите думи от устата на Исус не бяха свързани с църквата, а с царството.

Maрк 1:14  А след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: 
Maрк 1:15  Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието. 

Това не е благовестие за църквата, а благовестие за царството. 

Царството не е затворена в църквата, истина. Всеки дар, призив или талант не са дадени за вътрешно църковна употреба! Твоите дарове и призиви са безполезни, ако не влияят на външният свят. Днес, ние сме свидетели на един много поречен църковен модел на съществуване. Обикновено църквите са затворени общности, които имат за цел единствено и само да съществуват и да са финансово осигурени. Това е жалка форма на живот, но този живот със сигурност не е огледален образ на Христовият. Аз не разбирам есхатологично компетентните, но за царството и влиянието бездейни служители. Идва време, когато хората ще напускат масово тези църкви, защото тяхното послание се върти само около църквата. Вярващите, ще узреят за по-големи истини, и ще ги търсят извън локалната си църква. Ако вие сте лидер на локална църква и не комуникирате посланието за царството, скоро ще сте ненужен за вашите поверени, защото църквата и църквиянството вече няма да ги вълнува.

Активната църква

Активната църква не е тази, която е въвлечена в проекти, но тази която следва модела на Бог. Има много религиозни активности, които нямат нищо общо с библията и Бог. Активността на църквата трябва да е насочена в седем области, които са по-подробно обяснени от апостолите в ICA http://www.coalitionofapostles.com/about-ica/council-members/ :

- Семейство (Ако вашата църква ползва семейството за стъпало за църковното развитие, тогава имате наличие на духовно невежество. Църквата е средство за изграждането на семейната институция. Ако семейството не е уважавано в една църква, тогава дори и при наличието на куп активности, вашата църква е неактивна и загубила фокус)

- Образование (Образованието е индикатор за присъствието на Духа. Там където е Духът на Бога, там е истина и свобода. Църквата трябва да е ангажирана с доставянето на правото на всички да бъдат образовани. Образованието не е специална преференция за фаворити, а право на всяко човешко същество. Църквата трябва да заеме позиция на защитник на вечните принципи и да ги предава на следващото поколение).

- Бизнес (Църквата не трябва да съществува като доставчик на риба, а като тази която учи всички, как се ловят риби. С други думи, моделът всички да си дават десятъците за да може църквата да просъществува не е най-доброто. По-съвършеният път е всеки да бъде преуспял. Време е преуспелите на църквата да бъдат ориентирите за земните богатства. Много хора са манастирски и аскетично настроени във връзка с просперитета, но това е напълно в унисон с посланието на библията)

- Изкуство (Изкуството е продукт на многообразната Божия благодат. Ангажираната с изкуство църква е благодатна. Всъщност дозата изкуство е индикатор за дозата креативност, а както знаете креативността е възможна само, чрез благодат).

- Управление (Управлението на една нация е определено за праведните. Много вярващи не разбират нуждата от политическа ангажираност в църквата, но Исус беше в пряка връзка с политици, религиозници и водачи. Политически ангажираната църква превзема светската система за Исус.

Отк 11:15  И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове.

- Медия (Медията е мощно средство! Ако църквата съумее да усвои и приложи принципите на Бога в медията, ние ще виждаме оръщението на масите).

- Религия (Религиите са най-голямото зло на тази земя. Нашата вяра трябва да тушира религиите, включително и християнската. Христос не е основал религия, а царство с реален Цар, поданици и закон! Аз не разбирам толерантността към исляма и други религии, особено, ако се лансира от църковни лидери).

Когато за първи път чух това поучение от пророк Синди Джейкъбс, то беше дефинирано като седемте планини, които църквата трябва да изкачи. На пророчески език, това са сфери на влияние, в които църквата трябва да оперира.

Гражданската война

За разлика от оправданата причина за Гражданска война между Юга и Севера в Америка, то църковната Вътрешна война е напълно безполезна. Докато Гражданската война в Америка се водеше заради експлоатирането на чернокожите и за да донесат тяхната свобода, то църковната "Гражданска война" се води за да пороби вярващите, които са определени за свобода. В един по-дълбок смисъл религията е имитатор на южните щати, които настоявали робството да продължи. Точно както тогава и сега религията борави с писаното Божие слово. Божият план не е Неговият народ да воюва помежду си, а да превзема портите на врага. Нито един дом - разединен помежду си, не може да устои! Църквата трябва да е инструмент на тази истина и премъдрост, че Бог, чрез нас превзема портите на врага. Всичко на тази земя отново трябва да е в употреба на Бога.

Благословението на Авраам

Има три основни аспекта на благословението на Авраам, които ние наследяваме, чрез вяра в Исус. Това са духовната, физическата и душевната страна на благословението. В Новият Завет е било нормално човек да просперира материално, физически и духовно. След като ап. Йоан се е молил с такава молитва, това означава, че Божията воля е да преуспяваме в тези три сфери. Йоан не би се молил с молитва, която не е по Божията воля.

1Йоан 5:14  И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша

3Йоан 1:2  Възлюбений, молитствувам да благоуспееш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.

За много лидери финансовият просперитет е тема табу. Те не говорят за финанси, не поучават в тази област, но не забравят да бъдат настоятелни за дарения или десятъци. Истинското лидерство, ще се заеме със актуалните сфери в твоят живот и, ще те просветли в тях. Незнанието на Божиите икономически принципи е ограничило църквите да са бедни и немощни, докато врагът управлява богатствата на Бога по лицето на земята. Ние сме станали толкова "святи", че вече бъркаме святостта с наивността и невежеството. В Авраам, ние сме благословени не само духовно, но и да превземем портите. Тази истина често се пропуска:

Битие 22:17  ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг; и потомството ти ще завладее портата на неприятелите си; 

Всяка локална църква се явява, като наследник на Авраамовото благословение. Градовете и техните порти (управление) принадлежи на Божието царство. Църквата се явява като инкубатор за управници и дарове, които да разширят влиянието на Бог.

Помазанието на Ходатая

Наличието на лидери не е гаранция за реформация, особено ако лидерите са с деноминационно задръстени мисли. Но липсата на ходатаи е сигурен белег, че реформацията е мираж. Ние нямаме нужда от проповедници, имаме нужда от пророчески ориентирани ходатаи. Това което сме сега, сме защото това създадоха от нас деноминациите. Мързеливи за молитва, безделни неделни християни, лишени от взаимоотношения, непокорни на лидерство, расисти и без бащинска протекция от страна на лидерство.

Апостол Иво Койчев веднъж каза: "Ходатая, ражда ходатай"! Колко вярно е това приятели! Аз се моля, църквите да се молят, каквото им е и задължението. Нашето пеене трябва да е молитва, нашите проповеди трябва да не са речи, а пророчества. Ние трябва да се научим да се вдъхновяваме от Духа!

Словото се връща при Господа

Исая 55:10  Защото както слиза дъжд и сняг от небето, И не се връща там, Но пои земята И я прави да произрастява и да напъпва, Та дава семе на сеяча и хляб на гладния. 
Исая 55:11  Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее в
онова, за което го изрпащам 

Хронологията на пророческата ходатайствена молитва, винаги е била в следният ред: Бог маркира и се свързва с хора, които имат сърцето на ходатая и после им прехвърля отговорността за тяхната страна. На свой ред ходатаите търсят Лицето Му и Неговата воля, която правят обект на своите молитви. Когато Бог "помирише" благоуханната атмосфера им изпраща слово, което да бъде декларирано. Словото което пророческите вярващи декларират се връща при Бога от когото е и дошло. Когато словото и молитвите достигнат Неговото небесно присъствие, се връща при нас във вид на реални и видими резултати.

2Тимотей 1:3  Благодаря Богу, Комуто още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си

Причината ап. Павел, да споменаваше постоянно една и съща молитва и име, се дължеше на духовната му ерудираност. Всяка молитва, която ние отправяме се издига пред Бога, като спомен за налична нужда. Същият принцип го наблюдаваме и при Корнилии:

Деян 10:1  Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения Италийски Полк. 
Деян 10:2  Той беше благочестив и боеше се от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога. 
Деян 10:3  Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който слезе при него и му рече: Корнилие! 
Деян 10:4  А той, като се взря в него, уплашен рече: Що е Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. 

Увереността ми е, че нашите молитви трябва да се мобилизират и отправят системно и стратегически. Голяма част от молитвите на наличните ходатайски служения в България са вече пред Бога и ние скоро, ще видим резултатите от това.

Сунай Маджуров

Сподели това с приятели и познати:

За автора

Привет на всички читатели на моят личен блог! Когато започнах да водя този блог не си и представях за колко хора това ще бъде полезно. Тук аз не се опитвам да пиша трактати или да развивам теология в дълбочина, тук идеята е да насърча всеки посетител със словото. Много бих се радвал да имам обратна връзка от ваша страна, така че моля не се притеснявайте да ми пишете. Бъдете благословени!

0 коментара:

Публикуване на коментар